Tất cả bài viết

  • Nhận định năng lực cốt lõi của doanh nghiệp

    Nhận định năng lực cốt lõi của doanh nghiệp

    Ứng dụng MoneyOi | 04/10/2019 lúc 14:16PM

    Ngày 28-09-2019, MoneyOi có tham gia panel discussion cho WeCreate-MOIT-CIEM-VCCI về chủ đề “Năng lực cốt lõi của doanh nghiệp”. Đây là chủ đề rất thiết thực đối với sự phát triển của doanh nghiệp: phát triển thực chất bằng việc mang tới những sản phẩm lợi ích cho khách...